Sexs shqipetare

Posted by / 28-Jan-2016 09:16

Censusi Australian nuk i ka regjistruar shqiptarët veç e veç deri në vitin 1933, kur u regjistruan 770 shqiptarë, numri më i madh jetonte në Queensland.

Numri u dyfishua në vitin 1947 me bilancin e zhvendosur në Victoria.

function(a),is Window:function(a),is Numeric:function(a),type:function(a),is Plain Object:function(a),is Empty Object:function(a),error:function(a),parse JSON:function(b),parse XML:function(c),noop:function(),global Eval:function(b),camel Case:function(a),node Name:function(a,b),each:function(a,c,d)function l(a)var b=i.call(arguments,0),c=0,d=b.length,e=Array(d),g=d,h=d,j=d ~])(\s*,\s*)? :.|\r|\n)*)/g,d="sizcache" (Math.random() "").replace(".",""),e=0,g=Object.String,h=!

0,j=/\/g,k=/\r\n/g,l=/\W/;[0,0].sort(function());var m=function(b,d,e,f);m.unique Sort=function(a){if(u),m.find=function(a,b,c),p=o.match. POS,q=function(a,b);for(var r in o.match)o.match[r]=new Reg Exp(o.match[r].source /(?!

Ne mësojmë se premiera e filmit do të shfaqet në maj pikërisht në njërin nga kanalet satelitare, si dhe në një televizion maqedonas, Kanal 5 plus.

Ky do të jetë projekti i parë i kinematografisë hard në shqip dhe me personazhe aktorë shqiptarë.

Sexs shqipetare-78Sexs shqipetare-12Sexs shqipetare-87

The book is only 28 pages, so it’s more of a long tutorial than a book, but it still acts as a good introduction to RFID.